27.5.08

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων είναι εδώ

Παραθέτω τις ενδεικτικές απαντήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις για το Άγνωστο Κείμενο:

Μετάφραση
Εκείνος (δηλ. ο Ηρακλής) βλέποντας την Ελλάδα να είναι γεμάτη από πολέμους, επαναστάσεις και πολλές άλλες συμφορές, αφού έδωσε ένα τέλος σε όλα αυτά και αφού συμφιλίωσε τις πόλεις μεταξύ τους, υπέδειξε στους μεταγενέστερους με ποιους πρέπει να είναι σύμμαχοι και εναντίον ποιων πρέπει να κάνουν πολέμους. Και αφού οργάνωσε μια εκστρατεία εναντίον της Τροίας, η οποία τότε είχε την πιο μεγάλη δύναμη μεταξύ των πόλεων της Ασίας, ξεπέρασε τόσο πολύ στη στρατηγία αυτούς που αργότερα πολέμησαν εναντίον αυτής της ίδιας πόλης, ώστε εκείνοι έχοντας μαζί τους όλη τη δύναμη των Ελλήνων μόλις που κατόρθωσαν να την πολιορκήσουν μετά από δέκα χρόνια, ενώ εκείνος σε ελάχιστες ημέρες και με ευκολία την κυρίευσε ολοκληρωτικά.

Γραμματική

εἴδομεν

τοῖς στάσεσι

τῶν πλεόνων

τῷ ὂντι

τούτων

ὑποδεικνύασι

ἅς

τῆς μεγάλης

διαφέρειν

τῷ ἒτει

Συντακτικό
Ι.

· πολέμων: γενική αντικειμενική στο επίθετο μεστήν

· οὖσαν: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από το ρήμα ὁρῶν

· Τοῖς ἐπιγιγνομένοις: έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα ὑπέδειξε

· ἐκφέρειν: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα δεῖ

· ἐπί Τροίαν: εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής κατεύθυνσης στο στρατείαν

· τῇ στρατηγίᾳ: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο ρήμα διήνεγκε

ΙΙ.
  • πρὸς οὓς δεῖ τοὺς πολέμους ἐκφέρειν: πλάγια ερωτηματική ονοματική πρόταση κρίσης. Είναι μονομελής, μερικής άγνοιας. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «ος», εκφέρεται οριστική (δεῖ), δηλώνει το πραγματικό και χρησιμοποιείται ως άμεσο αντικείμενο στο ρήμα «ὑπέδειξε».
  • ἥπερ εἶχε τότε μεγίστην δύναμιν τῶν περὶ τὴν Ἀσίαν: Αναφορική προσδιοριστική πρόταση στη λέξη «Τροίαν». Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «ἥπερ», εκφέρεται με οριστική (εχε) και δηλώνει το πραγματικό.